Articles of Association

Articles of Association

Bolagsordning / Articles of association JAYS Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556697-4365

Registration number: 556697-4365
 

§ 1 Firma / Company name

Bolagets firma är JAYS Group AB (publ).
The company name is JAYS Group AB (publ).
 

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

The registered head office of the company is in Stockholm, Stockholms county.
 

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent,

The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and supporting of sound products as well as holding and administering shares in subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.
 

§ 4 Aktiekapital / Share capita

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 6,000,000 and no more than SEK 24,000,000.
 

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

The number of shares shall be no less than 40,000,000 and no more than 160,000,000.
 

§ 6 Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.
The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members.

Bolaget ska som revisor utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.
The Company shall elect one or two auditors or a registered auditing company.
 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Mode of notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post- och Inrikes

Tidningar as well as at the Company's website. Announcement to the effect that notice convening a

General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.
 

§ 8 Anmälan till bolagsstämman samt ort för bolagsstämma som aktieägare / Notice to participate at general meeting and location of general meeting
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

General meeting shall be held in Stockholm.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the genera! meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a General Meeting, but only if the shareholder’s notification pursuant to the previous paragraph includes information to that effect.

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

Since the Company is registered with the Swedish Securities Register Centre, the right to attend a General Meeting accrues to those entered as shareholders in the printed shareholders’ register or the shareholders’ register in another form pursuant to Section 7, sub-section 28, paragraph 3 of the Companies Act and refers to the situation five weekdays prior to the General Meeting.
 

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,

The following business shall be considered at the annual meeting.

1.    Val av ordförande vid stämman;

Election of chairman of the meeting;

2.    Godkännande av röstlängd;       

Approval of the voting list;

3.    Godkännande av dagordning;

Approval of the agenda;

4.    Val av en eller två justeringsmän;

Election of one or two persons to certify the minutes;

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

Determination of whether the meeting was duly convened;

6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

Presentation of annual report and auditors' report;

7.    Beslut:

a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b)    om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör nar sådan förekommer;

Resolutions:

d)    regarding the adoption of the income statement and balance sheet,

e)    regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,

f)     regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the

managing director;

8.    Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av årsstämman;

Determination of the number of directors of the board and auditors or registrered auditing company to be elected by the annual shareholders’ meeting;

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of remuneration for the board and fees for the auditors;

10.  Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag;

Election of the board and auditors or registered auditing company;

11.  Övriga ärenden.

Other matters.

 

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.  
The company's financial year shall be 1 January up and until 31 December.
 

§ 11 Avstämningsförbehåll  /  Depository register

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The Company’s shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Antagen 29 maj 2018

Adopted May 29th, 2018

Management

Henrik Andersson
hen

 

CEO sedan 1 september 2017

Född 1977

Aktieinnehav 400 000 aktier 

Henrik Anderson har lång erfarenhet av globalt försäljningsarbete inom elektronikbranschen, bl.a. som EMEA försäljningschef för hörlursbolaget Skullcandy.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande VG Invest AB (eget bolag)

Avslutade uppdrag:
Cellular Italia SPA - Affärsutvecklingsschef  
Director of Global Sales - Krusell
Skullcandy - Director of Sales EMEA

 

Fredrik Jakobsson

 

CFO sedan oktober 2018

Född 1980

Aktieinnehav 19 878 aktier 

Fredrik Jakobsson har gedigen erfarenhet av turn-around bolag samt företagsförvärv.

Pågående uppdrag: -

Avslutade uppdrag:
Lagerhaus AB - CFO  
Falk Ruter Gruppen - CFO

 

Board of Directors

Anders Bruzelius
anders

Born 1968

Anders har arbetat 18 år som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektornansvarig på olika investmentbanker. Under nio åren var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grunderna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups.

 

Övriga uppdrag

VD & Ägare av Bruzelius & Partners

Ägare Bruzelius Invest AB

Delägare i Square Publishing AB

 

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Square Publishing AB

Styrelseordförande i Bruzelius & Partners samt Bruzelius Invest

Styrelseledamot i Trivor Capital AB

 

Erik Fischbeck
erik
 

Styrelseledamot sedan 19 oktober 2017

Född 1972

Innehav Jays: 5 361 012 aktier, via bolag

Bakgrund:
Erik är marknadsekonom och entreprenör som byggt upp och drivit egna bolag inom telecom samt fiberoptisk industri under 15 år, däribland Hexatronic Group som listades på Nasdaq Small Cap 2015 Erik är privat Investerare i noterade och onoterade bolag inom flertalet branscher och har erfarenhet från M&A, affärsutveckling, internationella affärer inom bl.a. IT, telecom, bank samt marknadskommunikation.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande Just Football / Just Development AB 2018-
Styrelseordförande Divvit AB 2017 -
Styrelseordförande SalesBox AB 2017 -
Styrelseledamot Kieku Labs OY 2016 -
Styrelseordförande & VD Spectric Intelligence AB 2010 -

Gert Nordin
gert
 

Styrelseledamot sedan 19 oktober 2017

Född 1958

Innehav Jays: 5 150 613 aktier

Bakgrund:
Har som entreprenör byggt och drivit egna bolagsedan 1987 inom kommunikation och legoproduktion. Är sedan 2016 privat investerare i onoterade och noterade bolag. Styrelseledamot, VD för dotterbolag och koncernchef i Hexatronicgroup AB från 1993 till 2016.

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot och VD i 3UNIT AB
Styrelsesuppleant i Alexborg i Örebro
AB samt Staar Ljud & Ljus AB

Ulf Sandberg

Styrelseledamot sedan 19 oktober 2017

Född 1967

Innehav Jays: 346 293 aktier

Bakgrund:
Ulf har jobbat i ledande ställning inom mobil- och tillbehörsvärlden sedan tidigt 90-tal, och därigenom varit med om hela utvecklingen från analoga mobiltelefoner till dagens smartphones. Huvuddelen av tiden har Ulf tjänstgjort som VD på Krusell International AB, där han också är en ägarna.

Pågående styrelseuppdrag för Krusell United AB, Krusell International AB och Krusell Thailand Co Ltd.

Election Committee

Till ledamöter i Jays Groups AB valberedning har utsetts:

adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Jays Group AB

Anders Bruzelius vald till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen representerar tillsammans ca 34 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.jaysheadphones.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta genom e-post till fredrik.jakobsson@jaysheadphones.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Vid eventuella frågor kontakta

Anders Bruzelius Styrelseordförande Jays Group AB (publ) Tel: 070-3504088