Articles of Association

Bolagsordning / Articles of association JAYS Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556697-4365

Registration number: 556697-4365
 

§ 1 Firma / Company name

Bolagets firma är JAYS Group AB (publ).
The company name is JAYS Group AB (publ).
 

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

The registered head office of the company is in Stockholm, Stockholms county.
 

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent,

The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and supporting of sound products as well as holding and administering shares in subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.
 

§ 4 Aktiekapital / Share capita

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 2,700,000 and no more than SEK 10,800,000.
 

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

The number of shares shall be no less than 18,000,000 and no more than 72,000,000.
 

§ 6 Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.
The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members.

Bolaget ska som revisor utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.
The Company shall elect one or two auditors or a registered auditing company.
 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Mode of notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post- och Inrikes

Tidningar as well as at the Company's website. Announcement to the effect that notice convening a

General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.
 

§ 8 Anmälan till bolagsstämman samt ort för bolagsstämma som aktieägare / Notice to participate at general meeting and location of general meeting
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

General meeting shall be held in Stockholm.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the genera! meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a General Meeting, but only if the shareholder’s notification pursuant to the previous paragraph includes information to that effect.

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

Since the Company is registered with the Swedish Securities Register Centre, the right to attend a General Meeting accrues to those entered as shareholders in the printed shareholders’ register or the shareholders’ register in another form pursuant to Section 7, sub-section 28, paragraph 3 of the Companies Act and refers to the situation five weekdays prior to the General Meeting.
 

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,

The following business shall be considered at the annual meeting.

1.    Val av ordförande vid stämman;

Election of chairman of the meeting;

2.    Godkännande av röstlängd;       

Approval of the voting list;

3.    Godkännande av dagordning;

Approval of the agenda;

4.    Val av en eller två justeringsmän;

Election of one or two persons to certify the minutes;

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

Determination of whether the meeting was duly convened;

6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

Presentation of annual report and auditors' report;

7.    Beslut:

a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b)    om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör nar sådan förekommer;

Resolutions:

d)    regarding the adoption of the income statement and balance sheet,

e)    regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,

f)     regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the

managing director;

8.    Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av årsstämman;

Determination of the number of directors of the board and auditors or registrered auditing company to be elected by the annual shareholders’ meeting;

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of remuneration for the board and fees for the auditors;

10.  Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag;

Election of the board and auditors or registered auditing company;

11.  Övriga ärenden.

Other matters.

 

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.  
The company's financial year shall be 1 January up and until 31 December.
 

§ 11 Avstämningsförbehåll  /  Depository register

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The Company’s shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Antagen 19 oktober 2017

Adopted 19 October 2017

Management

Henrik Andersson

Image of Henrik Andersson

 

CEO sedan 1 september 2017

Född 1977

Aktieinnehav 340 000 aktier 

Henrik Anderson har lång erfarenhet av globalt försäljningsarbete inom elektronikbranschen, bl.a. som EMEA försäljningschef för hörlursbolaget Skullcandy.

Utbildning: 
Gymnasium. Kurser inom management, förhandling, marknadsföring samt försäljning.

Pågående uppdrag:
Styrelseordförande VG Invest AB (eget bolag)

Avslutade uppdrag:
Cellular Italia SPA - Affärsutvecklingsschef  
Director of Global Sales - Krusell
Skullcandy - Director of Sales EMEA

 

Board of Directors

HÃ¥kan Larsson

Född 1967

Styrelseledamot sedan 2018-01-04

Styrelseordförande sedan 2018-01-04

VD och delägare i Grönsakshuset i Norden AB
Delägare Fresa Invest AB och South Square Publishing AB (tidningen Mobil samt Kamera & Bild)

Aktieinnehav: 5 107 716 aktier, privat och via bolag

Pågående styrelseuppdrag:

AB Skövde Grönsakshus, styrelseordförande
Fresa Invest AB, styrelseordförande
South Square Publishing, styrelseledamot

Erik Fischbeck

Image of Erik Fischbeck

Styrelseledamot sedan 19 oktober 2017

Född 1972

Innehav Jays: 3 693 183 aktier, via bolag

Bakgrund:
Erik är marknadsekonom och entreprenör som byggt upp och drivit egna bolag inom telecom samt fiberoptisk industri under 15 år, däribland Hexatronic Group som listades på Nasdaq Small Cap 2015 Erik är privat Investerare i noterade och onoterade bolag inom flertalet branscher och har erfarenhet från M&A, affärsutveckling, internationella affärer inom bl.a. IT, telecom, bank samt marknadskommunikation.

Pågående uppdrag:
Styrelseordförande Divvit AB 2017 -
Styrelseordförande SalesBox AB 2017 -
Styrelseledamot Kieku Labs OY 2016 -
Styrelseordförande & VD Spectric Intelligence AB 2010 -

Gert Nordin

Image of Gert Nordin

Styrelseledamot sedan 19 oktober 2017

Född 1958

Innehav Jays: 3 349 335 aktier

Bakgrund:
Har som entreprenör byggt och drivit egna bolagsedan 1987 inom kommunikation och legoproduktion. Är sedan 2016 privat investerare i onoterade och noterade bolag. Styrelse ledamot, VD för dotterbolag och koncernchef i Hexatronicgroup AB från 1993 till 2016.

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot och VD i 3UNIT AB
Styrelsesuppleant i Alex-borg i Örebro
AB samt Staar Ljud & Ljus AB

Ulf Sandberg

Image of Ulf Sandberg

Styrelseledamot sedan 19 oktober 2017

Född 1967

Innehav Jays: 222 220 aktier

Bakgrund:
Ulf har jobbat i ledande ställning inom mobil- och tillbehörsvärlden sedan tidigt 90-tal, och därigenom varit med om hela utvecklingen från analoga mobiltelefoner till dagens smartphones. Huvuddelen av tiden har Ulf tjänstgjort som VD på Krusell International AB, där han också är en ägarna.

Pågående styrelseuppdrag för Krusell United AB, Krusell International AB och Krusell Thailand Co Ltd.

Anneli Kansbod

Image of Anneli Kansbod

Styrelseledamot sedan 30 maj 2017

Född 1973

Affärsområdeschef Gymgrossisten.com på Health & Sports Nutrition Group HSNG AB.

Utbildning: Master of Science in Business Studies and Economics, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier

Pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Egid AB

Shareholders Structure

Aktieägare/shareholders Antal aktier/No of shares % andel 
Grönsakshuset i Norden/Håkan Larsson 5 107 718  17%
Danica Pension* 3 384 145 11%
Gert Nordin 3 349 335 11%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 348 751 5%
Patrik Mellin 1 128 183 4%
Gunnar Benedikt 1 033 605 3%
Anders Kristensson 898 754 3%
UBS Switzerland AG 638 183 3%
Biljon AB 707 090 2%
Michael Widegren 690 333 2%
Övriga aktieägare 11 445 857 38%
Total 29 866 670 100.0%

Uppgifterna baseras på aktiebok per 2017-12-29, förd av Euroclear Sweden AB.

*Varav 3 373 335 aktier innehas av Eriks Fischbeck via bolag;