Articles of Association

Organisationsnummer: 556697-4365

§ 1 Firma

Bolagets firma är JAYS AB (publ)§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent.§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 870 000 kronor och högst 3 480 000 kronor.§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000.§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman för en tid om fyra år intill slutet av årsstämman för fjärde räkenskapsåret.§ 7 Årsstämma Annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. Val av en eller två justeringsmän;

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 5. Godkännande av dagordning;

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
   

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj -30 april.§ 9 Kallelsesätt

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.§ 10 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.Antagen 14 oktober 2011

Please note that the english text is an unofficial translation.

Registration number: 556697-4365

§ 1 Company name

The company name is JAYS AB (publ).

§ 2 Registered office

The registered head office of the company is in Stockholm, Stockholms county.

§ 3 Objects of the company

The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and supporting of sound products as well as holding and administering shares in subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.

§ 4 Share capital

The share capital shall be no less than SEK 870,000 and no more than SEK 3,480,000.

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be no less than 5,800,000 and no more than 23,200,000.

§ 6  Board of directors and company auditors

The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members with a maximum of six deputy members.

One or two auditors with or without deputy auditors or a registered auditing company shall be appointed at the annual general meeting for a period off four years until the end of the annual general meeting on the fourth preceding financial year.

§ 7 Årsstämma Annual general meeting

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year.

The following business shall be considered at the annual meeting.

 1. Election of chairman of the meeting;
 2. Draw up and approval of the voting list;
 3. Election of one or two persons to certify the minutes;
 4. Determination of whether the meeting was duly convened;
 5. Approval of the agenda;
 6. Presentation of annual report and auditors' report;
 7. Resolutions:
  a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet,
  b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,
  c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;
 8. Determination of remuneration for the board and, where applicable, fees for the auditors;
 9. Election of the board and, where applicable, an auditing company or auditors and deputy auditors, if any;
 10. Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association;

§ 8 Financial year

The company's financial year shall be 1 May - 30 April.

§ 9  Mode of notice to attend general meetings

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post- och Inrikes Tidningar as well as at the Company’s website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.

§ 10  The right to participate as a shareholder at general meetings

In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 11 CSD clause

The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).

Adopted 14 October 2011

Management

Rune Torbjörnsen

Image of Rune Torbjörnsen

Born 1964

VD i Jays AB sedan 1 oktober 2008

Styrelseledamot i Jays AB 
Februari 2008 -Oktober 2015
September 2016 -

Utbildning: Marknadsekonom DRMI, Stockholm

Aktieinnehav: 290 000 aktier

Rune Torbjörnsen har gedigen internationell erfarenhet som VD och bolagsutvecklare, huvudsakligen från tillväxtbolag inom konsumentelektronik, telekom och snabbrörliga konsumentprodukter. 

Pågående uppdrag            

Jays R&D, Styrelseledamot, VD

RLco Nordic, Suppleant

 

Avslutade uppdrag       

Blanchard Nordic AB, Styrelseledamot, VD

Blanchard Sverige AB, Styrelseledamot, VD

JOS AB, VD

Doro AB (publ), Koncernchef, VD, Styrelseledamot

Doro Nordic, VD, Styrelseledamot

Lisa Forsberg

Image of Lisa Forsberg

Born 1973

CFO i Jays AB sedan 1 oktober 2009
Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 131 700 st aktier 

Lisa Forsberg har mångårig erfarenhet av ekonomi och administration med bakgrund som egen företagare samt CFO, huvudsakligen inom mediabranschen.

Pågående uppdrag
Jays R&D AB - Styrelseordförande
Sailing Events AB - Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag 
Silverback AB - CFO
Universum Communications AB - CFO

Board of Directors

Markus Klasson

Född 1974

Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 22 oktober 2012 och styrelseordförande sedan 22 oktober 2014

Grundare och VD i Axxonen Properties AB

Utbildning: Ekonomprogrammet Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar

Aktieinnehav: 1 285 032 aktier, varav 25 032 via bolag. 

 

Pågående uppdrag

Axxonen Properties AB - Styrelseledamot och ordförande

Axxonen Properties Holding AB - Styrelseledamot

Axxonen AB - Styrelseledamot och ordförande 

Investment AB Malmborgen - Styrelseledamot

Utöver ovanstående uppdrag styrelseledamot i ett flertal dotterbolag och intressebolag till ovan bolag.

Rune Torbjörnsen


 

Född 1964

VD i Jays AB (publ) sedan 1 oktober 2008

Styrelseledamot i Jays AB (publ) 

Februari 2008 - Oktober 2015 

September 2016 - 

Utbildning: Marknadsekonom DMRI, Stockholm

Aktieinnehav: 290 000 aktier

 

Pågående uppdrag           Befattning

Jays AB (publ)                    Styrelseledamot och VD

Jays R&D AB                      Styrelseledamot, VD

RLco Nordic AB                  Suppleant

 

Avslutade uppdrag            Befattning

Blanchard Nordic AB          Styrelseledamot

Blanchard Sverige AB         Styrelseledamot

JOS AB                              VD

Blanchard Sverige AB         VD

Blanchard Nordic AB          VD

Doro AB (publ)                   Koncernchef, VD, styrelseledamot

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson

Född 1967 

Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 20 september 2016

VD och delägare i AB Skövde Grönsakhus
Delägare  Fresa Invest AB och South Square Publishing AB (tidningen Mobil samt Kamera & Bild)

Aktieinnehav: 4 298 786 aktier

Pågående styrelseuppdrag:

AB Skövde Grönsakshus, styrelseordförande
Fresa Invest AB, styrelseordförande
South Square Publishing, styrelseledamot      

Marko Moshtaghi

Född 1989

Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 20 september 2016

Associate, Boston Consulting Group 

Utbildning:

M.Sc. Financial Economics - Hanken School of Economics – Helsinki
B.Sc. Business Administration - Stockholm School of Business - Stockholm 
B.Sc. Real Estate & Finance - Royal Institute of Technology (KTH)-Stockholm

Aktieinnehav: 121 001 aktier

Shareholders Structure

Aktieägare/shareholders Antal aktier/No of shares % andel 
Skövde Grönsakshus 4 100 000 22%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 598 520 9%
Markus Klasson 1 260 000 7%
Gunnar Benedikt 1 111 950 6%
UBS Switzerland 772 899 4%
Nordnet Pensionsförsäkring 657 991 4%
Rune Torbjörnsen 290 000 2%
Svenska Handelsbanken 266 541 1%
Euroclear Bank 221 059 1%
Linus Berglund 200 800 1%
Övriga aktieägare 7 824 287 43%
Total 18 304 047 100.0%

Uppgifterna baseras på aktiebok per 2016-12-30, förd av Euroclear Sweden AB.