Articles of Association

Please note that the english text is an unofficial translation.

Organisationsnummer: 556697-4365 
Registration number: 556697-4365

 

§ 1 Firma Company name

Bolagets firma är JAYS AB (publ)

The company name is JAYS AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

The registered head office of the company is in Stockholm, Stockholms county. 

§ 3 Verksamhet Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent.

The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and supporting of sound products as well as holding and administering shares in subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.

§ 4 Aktiekapital Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor.

The share capital shall be no less than SEK 2 700 000 and no more than SEK 10 800 000.

§ 5 Antal aktier Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

The number of shares shall be no less than 18 000 000 and no more than 72 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer Board of directors and company auditors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members with a maximum of six deputy members.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman för en tid om fyra år intill slutet av årsstämman för fjärde räkenskapsåret.

One or two auditors with or without deputy auditors or a registered auditing company shall be appointed at the annual general meeting for a period off four years until the end of the annual general meeting on the fourth preceding financial year.

§ 7 Årsstämma Annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

The following business shall be considered at the annual meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman;
  Election of chairman of the meeting;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  Draw up and approval of the voting list;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
  Election of one or two persons to certify the minutes;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Determination of whether the meeting was duly convened;
 5. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
  Presentation of annual report and auditors' report;
 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
  Resolutions:
  a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet,
  b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,
  c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
  Determination of remuneration for the board and, where applicable, fees for the auditors;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
  Election of the board and, where applicable, an auditing company or auditors and deputy auditors, if any;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association;

§ 8 Räkenskapsår Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj -30 april.

The company's financial year shall be 1 May - 30 April.

§ 9 Kallelsesätt Mode of notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post- och Inrikes Tidningar as well as at the Company’s website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare The right to participate as a shareholder at general meetings

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 11 Avstämningsförbehåll CSD clause

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).

Antagen 30 maj 2017

Adopted 30 maj 2017

Management

Henrik Andersson

Image of Henrik Andersson

Född 1977

CEO sedan 1 september 2017

Aktieinnehav 340 000 aktier 

Henrik Anderson har lång erfarenhet av globalt försäljningsarbete inom elektronikbranschen, bl.a. som EMEA försäljningschef för hörlursbolag.

Pågående uppdrag:
Styrelseordförande VG Invest AB (eget bolag)

Avslutade uppdrag:
Cellular Italia SPA - Affärsutvecklingsschef  
Director of Global Sales - Krusell
Skullcandy - Director of Sales EMEA

 

Lisa Forsberg

Image of Lisa Forsberg

Född 1973

CFO i Jays AB sedan 1 oktober 2009

Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 94 500 st aktier 

Lisa Forsberg har mångårig erfarenhet av ekonomi och administration i tillväxtbolag med bakgrund som egen företagare samt CFO, huvudsakligen inom mediabranschen.

Pågående uppdrag
Jays R&D AB - Styrelseordförande
Sailing Events AB - Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag 
Silverback AB - CFO
Universum Communications AB - CFO

Board of Directors

Håkan Larsson

Född 1967 

Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 20 september 2016

Styrelseordförande sedan 2017-05-30 

VD och delägare i AB Skövde Grönsakhus
Delägare  Fresa Invest AB och South Square Publishing AB (tidningen Mobil samt Kamera & Bild)

Aktieinnehav: 5 000 000 aktier

Pågående styrelseuppdrag:

AB Skövde Grönsakshus, styrelseordförande
Fresa Invest AB, styrelseordförande
South Square Publishing, styrelseledamot      

Marko Moshtaghi

Född 1989

Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 20 september 2016

Associate, Boston Consulting Group 

Utbildning:

M.Sc. Financial Economics - Hanken School of Economics – Helsinki
B.Sc. Business Administration - Stockholm School of Business - Stockholm 
B.Sc. Real Estate & Finance - Royal Institute of Technology (KTH)-Stockholm

Aktieinnehav: 121 001 aktier

Anneli Kansbod

Född 1973 

Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 30 maj 2017

Affärsområdeschef Bodystore.com, Health & Sports Nutrition Group HSNG AB

Utbildning: Master of Science in Business Studies and Economics, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier

Pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Egid AB

 

Shareholders Structure

Aktieägare/shareholders Antal aktier/No of shares % andel 
Grönsakshuset i Norden/Håkan Larsson 5 000 000 17%
Swedbank Försäkring 3 468 125 12%
Gert Nordin 3 349 335 11%
Gunnar Benedikt 1 289 038 4%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 230 249 4%
Biljon AB 1 000 000 3%
UBS Switzerland AG 772 899 3%
Patrik Mellin 638 183 2%
Markus Klasson 560 000 2%
Michael Widegren 473 833 2%
Övriga aktieägare 12 085 008 40%
Total 29 866 670 100.0%

Uppgifterna baseras på aktiebok per 2017-09-29, förd av Euroclear Sweden AB.